Oleuropein

Koronavirus,Covid-19,covid 19,corona

Oleuropein, genellikle zeytinde ve zeytin ağacı yapraklarında bulunan bir tür fenolik bileşiktir. Oleuropein'in kelime anlamı, Olea yani zeytin ağacı ve  europaea'nın botanik adından üretilmiştir. 

Oleropin ile ilgili bir çok bilimsel araştırma yapılmıştır. Zeytinin pek çok bölgesindeki oleuropein varlığı bakteri saldırılarına bir direnç kaynağı olmaktadır. (Barbaro ve ark.,2014). Doğal bir antimikrobiyel olan oleuropein mikroorganizmaların gelişim hızını yavaşlatmakta ve onların gelişimini inhibe etmektedir. Yapılan birçok araştırma Esherichia coli, Bacillus cereus, Enterococcus faecalis, Lactobacillus plantarum, Salmonella enteritidis, Salmonella typhi, Staphylococcus aureus gibi pek çok mikroorganizma ve küfler üzerinde inhibe edici özellik gösterdiği bildirilmektedir (Yıldız ve Uylaşer,2011). Ayrıca antimikoplazmal etkisi de yapılan çalışmalarla açıklanmıştır. Oleuropeinin bu aktivitesinin altında yatan moleküler mekanizmalar hala tam olarak belirlenememiştir. Yapılan çalışmalarda oleuropeinin aynı zamanda; Hemorrhagic septicemia rhabdovirus (VHSV), Hepatit B virüsü ve HIV’e karşı antiviral etki gösterdiği tespit edilmiştir. 

Faida olarak zeytinyağının fenolik içeriğini zeytin yaprağından aldığımız en değerli fenolik bileşik olan “Oleuropein” ile zenginleştiriyoruz. Zeytin ağacının tüm zararlılar ve hastalıklara karşı doğal olarak geliştirdiği Oleuropein, ağacın binlerce yıl yaşamasını sağlıyor. İnsan vücudunda; viral, bakteriyel hastalıklara karşı savaşırken aynı zamanda hücresel boyutta bozulmaları engelliyor. Düzenli kullanımda, vücudumuzda bulunan tüm dokuları gençleştiriyor ve tümör oluşumunu engellenmesine yardımcı oluyor. 

HIV-1 enfeksiyonu ve replikasyonuna karşı sıvı kromatografi ile birleştirilmiş kütle spektrometrisi (LC-MS) ile standartlaştırılmış zeytin yaprağı ekstresi (OLE) preparatlarının antiviral aktivitesini araştırdık. OLE'nin, HIV-1 ile enfekte H9 T lenfositleri ile birlikte kültürlenen enfekte olmamış MT2 hücreleri kullanılarak sentez oluşumu ile test edildiği gibi HIV-1'in akut enfeksiyonunu ve hücreden hücreye iletimini inhibe ettiğini bulduk. OLE ayrıca enfekte H9 hücrelerinde p24 ifadesi ile analiz edildiği gibi HIV-1 replikasyonunu da inhibe eder. OLE'nin bu anti-HIV etkileri doza bağımlıdır ve EC50'ler yaklaşık 0.2 lg / ml'dir. Etkili doz aralığında, enfekte olmamış hedef hücreler üzerinde herhangi bir sitotoksisite tespit edilmemiştir. OLE'nin terapötik indeksi 5000'in üzerindedir. OLE için viral ve konakçı hedefleri belirlemek için, cDNA mikrodizilerini kullanarak HIV-1 enfeksiyonu ve OLE tedavisi ile ilişkili gen ekspresyon profillerini karakterize ettik. HIV-1 enfeksiyonu, apoptoz, stres, sitokin, protein kinaz C ve kirpi sinyallemesinde yer alan hücresel genlerin ekspresyon modellerini modüle eder. HIV-1 enfeksiyonu hsp27 ve hsp90 ısı şoku proteinlerinin ekspresyonunu yukarı doğru düzenler, DNA hasarı indüklenebilir transkript 1 gadd45, p53 bağlayıcı protein mdm2 ve yamalı 1 kirpi sinyal proteini ifadesini aşağı doğru düzenler. anti-apoptotik BCL2 ile ilişkili X proteini Bax. OLE ile tedavi, HIV-1 enfeksiyonu ile ilişkili bu değişikliklerin çoğunu tersine çevirir. HIV-1 ile enfekte olmuş hücrelerin OLE ile tedavisi, apoptoz inhibitörü proteinleri IAP1 ve 2'nin yanı sıra kalsiyum ve protein kinaz C yolu sinyal molekülleri IL-2, IL-2Ra ve ornitin dekarboksilaz ODC1'in ekspresyonunu da yukarı regüle eder. Oleuropein ayrıca iyi belgelenmiş bir antiviral aktiviteye sahiptir [14]. Hemorajik septisemi rabdovirüs (VHSV) [87], hepatit B virüsü (HBV) [88] ve insan immün yetmezlik virüsüne (HIV) [89,90] karşı etkinliği gösterilmiştir. Oleuropeinin VHSV'ye karşı faydalı etkisi, virüs enfektivitesini azaltarak ve muhtemelen virüs zarfı üzerinde etkili olan enfekte olmamış hücrelerin hücreden hücreye füzyonundan kaçınarak virüidal bir etki yoluyla uygulanır [87]. Oleuropein tedavisi, hepatit B yüzey antijeninin enfekte HepG2 2.2.15'ten salgılanmasını etkili bir şekilde engeller ve hepatit B virüsü ile enfekte olan ördeklerde viremiyi azaltır [88]. Oleuropein'in HIV'e karşı etkisi, doza bağlı bir şekilde HIV-1 entegrasyon aktivitesini bağlama ve inhibe etme kabiliyeti ile ilişkilendirilmiştir. Oleuropein, bu nedenle, yenilikçi HIV-1 integraz inhibitörlerinin tanımlanmasını ve tasarımını kolaylaştıracak uygun bir moleküler şablonu temsil eder.

 

Etiketler: Oleuropein,oleuropein Corona virus,Diyabet,Şeker,Oleropin
Mart 17, 2021
Listeye dön